Shot by Saffron Harlem. 

January 16, 2024 — Arman Malik