Shot by Saffron Harlem.

November 24, 2023 — Arman Malik